Privacy statement

Privacy statement

Dit is de Privacy Policy van Van Santen Groep (o.a. van Santen Transport
B.V. (kvk 34039887), Van Santen Intern Transport B.V. (kvk 34039886),
KTS & Van Santen B.V. (kvk 61175870) , Mertens Transport B.V. (kvk
13010815) (hierna te noemen “VS”, “WIJ”, “ONS” of “ONZE”), een
onderneming met adres Heringaweg 4 , te Haarlem. Deze Privacy Policy
legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in
relatie tot onze dienstverlening. Wij verzamelen deze gegevens wanneer u
gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken persoonsgegevens op
een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde
uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende
privacywetgeving.

 

Onze Privacy Policy is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van
onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, begrijpt u en gaat
u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in
overeenstemming met dit privacy beleid.

Wat voor gegevens verzamelen wij?

1. Wij verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. Hierbij kunt u
denken aan de volgende gegevens:

  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Adres
  • Geboortedatum
  • IP-adres

 

2. Wij verzamelen gegevens die via onze websites verzameld worden. Zie
hiervoor ook de privacy policy voor onze website.

Doeleinden verwerking gegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons
achter, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account. Het kan dan
gaan om gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en
betaalgegevens. VS verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze
diensten toegankelijk te maken. Wij verzamelen tevens informatie over uw
computer (zoals IP-adres en browsertype), zodat wij onze diensten kunnen
verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij
VS daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

 

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om:
Het werken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van
een gerechtvaardigd belang. Denk hier bij aan het verbeteren van onze
dienstverlening als ook het uitoefenen van marketing werkzaamheden.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden,
tenzij u daarvoor toestemming geeft of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te
krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of
een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren
en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het
opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale
activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij
ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een
langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek
of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid
of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

VS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om uw gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving,
bewaart VS persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt
worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke
persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen
met trp@vansantengrp.nl.

 

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer u inzage wilt in uw persoonsgegevens, uw gegevens wilt
wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of
gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde, kunt u contact
opnemen met VS door een e-mail te sturen naar trp@vansantengrp.nl of
een brief sturen aan:
Van Santen Groep
Heringaweg 4
2031 BW, Haarlem

 

Indien u bezwaar heeft op de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan,
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

VS kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt
daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen.
Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment
dat deze zijn gepubliceerd op onze website.

van-santen-usp-transport-logo
van-santen-usp-intern-transport-logo
van-santen-usp-kts-logo

s-vorm-van-santen-logo

Vragen of meer informatie?